Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839676

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2015 r.
II SA/Wr 514/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon.

Sędziowie WSA: Olga Białek (spr.), Ireneusz Dukiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. H. (...) we W. na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego budynku oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.