II SA/Wr 509/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414062

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017 r. II SA/Wr 509/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 18 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. i E. B. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania niepalnego, właściwie zbrojonego podłoża pod palenisko celem doprowadzenia prac do stanu zgodnego z prawem postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. B. i E. B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę z dnia 26 czerwca 2017 r. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania niepalnego, właściwie zbrojonego podłoża pod palenisko celem doprowadzenia prac do stanu zgodnego z prawem.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 28 lipca 2017 r. pełnomocnik skarżących został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi ujawnionych na etapie jej wstępnego badania, poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, zawierającego oświadczenie, którą z osób wymienionych w art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." jest pełnomocnik strony skarżącej.

Pełnomocnik w terminie wykonał wezwanie Sądu nadsyłając notarialne pełnomocnictwo, z którego wynika, ze jest synem skarżących. Nadesłane pełnomocnictwo jest kserokopią potwierdzoną za zgodność przez syna skarżących.

Zarządzeniem z dnia 5 października 2017 r. pełnomocnik skarżących został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł.

Wezwaniem z dnia 10 października 2017 r. pełnomocnik skarżących został wezwany do: 1) złożenia oryginału prawidłowego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, ze wskazaniem, że nadesłane pełnomocnictwo zawiera pewne niejasności, bowiem wskazane jest w nim, że pełnomocnictwa udziela m.in. J. E. B., zaś pod pełnomocnictwem podpisała się J. E. B., jak również, że uwierzytelnienia może dokonać jedynie notariusz; 2) nadesłania 4 odpisów skargi.

W zarządzeniu i wezwaniu zakreślono termin na ich wykonanie wynoszący 7 dni oraz rygor odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierające powyższe została doręczona pełnomocnikowi w dniu 18 października 2017 r. Wezwania pozostały bezskuteczne. Pełnomocnik nie wykonał wezwań.

Z uwagi na powyższe, zarządzeniem z dnia 17 listopada 2017 r. wezwano skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie czterech egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 20 listopada 2017 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W zarządzeniu i wezwaniu zakreślono termin na ich wykonanie wynoszący 7 dni oraz rygor odrzucenia skargi.

Przesyłki zawierające powyższe zostały doręczone skarżącym w dniu 28 listopada 2017 r. Wezwania pozostały bezskuteczne. Skarżący nie nadesłali odpisów skargi i nie uiścili wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z kolei art. 49 § 1 p.p.s.a. stanowi, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ten przepis należy odczytywać w kontekście regulacji art. 58 § 1 punkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że sąd zobligowany jest odrzucić skargę w sytuacji, gdy jej braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Ponadto przepis z art. 230 p.p.s.a. stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1), a w dalszej swojej części wyjaśnia, że pismem, o którym mowa w § 1 jest m.in. skarga (§ 2).

Zgodnie z przyjętymi standardami proceduralnymi brak opłaty sądowej w formie wpisu traktowany jest jako szczególny brak formalny skargi, którego stwierdzenie obliguje Sąd do wezwania strony skarżącej do uiszczenia wpisu w podanej kwocie, w ustawowym terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Taki bowiem skutek zaniechania w tym zakresie ustala przepis art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając zatem na uwadze stan faktyczny niniejszej sprawy i fakt, iż skoro pełnomocnik działający za stronę skarżącą, jak również sami skarżący, mimo upływu zakreślonych terminów, nie uzupełnili braków formalnych skargi jak również nie uiścili należnego wpisu sądowego, złożona skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono w postanowieniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. i art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.