Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949283

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 września 2015 r.
II SA/Wr 509/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia

I.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu;

II.

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz strony skarżącej kwotę 757 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi K. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we W. w sprawie II SA/Wr 509/15 jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Zaskarżone postanowienie zostało uchylone w całości na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić trzeba, że postępowanie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...) stało się bezprzedmiotowe, gdyż kwestionowane przez stronę skarżącą postanowienie zostało w całości wyeliminowane z obrotu prawnego.

W tym stanie rzeczy - zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 i art. 201 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało orzec jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.