Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1830518

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 października 2015 r.
II SA/Wr 499/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.K. o wstrzymanie wykonania decyzji D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nakazania rozbiórki ogrodzenia wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2015 r. skarżący wystąpił o wstrzymanie wyżej oznaczonej decyzji wskazując, że "rozbiórka ogrodzenia i wykonanie go na nowo legalnie-jak sugeruje organ-wiąże się dla niego ze sporymi kosztami".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.), Sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu okoliczności podniesione przez skarżącego wyczerpują przesłanki przewidziane w powołanym wyżej przepisie. Należy pamiętać, że zaskarżona decyzja została wydana na podstawie przepisów o charakterze sankcyjnym i tworzącym poważne konsekwencje dla strony skarżącej, w szczególności o charakterze ekonomicznym. W przypadku rozbiórki przedmiotowego ogrodzenia zaszłaby konieczność poniesienia przez skarżącego określonych kosztów, a możliwość przywrócenia obiektu do stanu obecnego byłaby znacznie utrudniona. Z tych też względów Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.