Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949278

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Wr 497/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za usunięcie 73 drzew bez wymaganego zezwolenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II z dnia 20 lipca 2015 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do uzupełnienia jej braków formalnych, poprzez nadesłanie brakującego jej odpisu. W wezwaniach określono termin wykonania wynoszący 7 dni oraz rygor odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone na wskazany w skardze adres w dniu 7 sierpnia 2015 r. (formularz zwrotnego potwierdzenia odbioru - k. 22 akt sądowych).

W zakreślonym terminie ww. zarządzenia nie zostały jednakże wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismami, o których mowa w cytowanym przepisie, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został w wyznaczonym terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy także wskazać, że stosownie do brzmienia art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczeń ich stronom.

W niniejszej sprawie, pomimo wezwania i pouczenia o konsekwencjach nie zastosowania się do tego wezwania, nie uzupełniono braków skargi przez uiszczenie wpisu, jak też nie przesłano brakującego odpisu skargi. Zaistniałe braki uniemożliwiają nadanie skardze dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.