Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050961

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 września 2012 r.
II SA/Wr 497/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz około 12 miejsc postojowych oraz ciągu pieszo-jezdnego i chodników postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2012 r. wezwano stronę skarżącą - H.P. - do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz około 12 miejsc postojowych oraz ciągu pieszo-jezdnego i chodników - w kwocie 500 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego wezwania doręczono skarżącemu w dniu 13 sierpnia 2012 r. Ze zwrotnego potwierdzenia jego odbioru wynika, że skarżący odebrał je osobiście. Zakreślony termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął zatem odpowiednio w stosunku do skarżącego w dniu 20 sierpnia 2012 r. Powyższa opłata nie została uiszczona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem tym, co wprost wynika z § 2 art. 230, jest w szczególności skarga.

Stosownie do treści art. 220 § 1 powyższej ustawy Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Po myśli § 3 art. 220 skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.