Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1830515

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 r.
II SA/Wr 481/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg R.Z., J.Sz., A.B., J.W., B.Z., S.R., J.R., S.T., D.R., L.K., Z.R., Z.W., W.R. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji nakazującej rozbiórkę zespołu obiektów małej architektury postanawia odrzucić skargę R.Z., A.B., J.W., B.Z., S.R., J.R., S.T., D.R., L.K., Z.R., Z. W., W.R.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem tym, co wprost wynika z § 2 art. 230, jest w szczególności skarga.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 9 lipca 2015 r. Przewodniczący Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ustalił wpis sądowy w kwocie 13 x 500 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Zarządzeniami z dnia 9 lipca 2015 r. wezwano skarżących do uiszczenia 13 wpisów sądowego od 13 skarg w kwocie 500 zł każdy, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy powyższych zarządzeń doręczono stronie skarżącym R.Z. (przesyłkę odebrał dorosły domownik), W.R. (przesyłkę odebrał adresat osobiście), J.W. (przesyłkę odebrał adresat osobiście), B.Z. (przesyłkę odebrał dorosły domownik), S.R. (przesyłkę odebrał dorosły domownik), J.Sz. (przesyłkę odebrał adresat osobiście), J.R. (przesyłkę odebrał dorosły domownik), S.T. (przesyłkę odebrał adresat osobiście), D.R. (przesyłkę odebrał adresat osobiście), Z.W. (przesyłkę odebrał adresat osobiście) w dniu 29 lipca 2015 r., zaś A.B. (przesyłkę odebrał adresat osobiście) - w dniu 30 lipca 2015 r. Przesyłki skierowane do L.K. i Z.R. były natomiast dwukrotnie awizowana w dniach odpowiednio 29 lipca i 6 sierpnia 2015 r.

Zakreślony termin siedmiodniowy do uiszczenia opłat upłynął w stosunku do R.Z., W.R., J.W., B.Z., S.R., J.Sz., J.R., S.T., D.R., Z.W. w dniu 5 sierpnia 2015 r., A.B. - w dniu 6 sierpnia 2015 r., zaś L.K. i Z.R. - w dniu 19 sierpnia 2015 r.

Pomimo prawidłowego doręczenia wezwań do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, opłatę uiścił w dniu 3 sierpnia 2015 r. jedynie J.Sz.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Po myśli § 3 art. 220 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tych względów na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.