Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949273

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 grudnia 2015 r.
II SA/Wr 47/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 3 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy skargi H. K. i W. K. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki altany ogrodowej postanawia:

I.

odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 12 maja 2015 r. na wniosek H. K.;

II.

umorzyć postępowanie w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 12 maja 2015 r. na wniosek W. K.;

III.

oddalić wniosek H. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 12 maja 2015 r.;

IV.

odrzucić skargę kasacyjną od wyroku z dnia 12 maja 2015 r. wniesioną przez H. K.;

V.

przywrócić W. K. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 12 maja 2015 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 47/15, oddalił skargę w niniejszej sprawie.

Pismem złożonym w dniu 19 maja 2015 r. skarżący W. K., wniósł o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. Zgodnie z art. 73 § 4 p.p.s.a. przyjęto, że odpis został doręczony z dniem 3 lipca 2015 r. (fikcja doręczenia wobec zwrotu koperty zawierającej odpis wyroku).

W dniu 1 października 2015 r. H. K. i W. K. złożyli wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Nadto wnieśli o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 12 maja 2015 r. We wniosku podano, że skarżący nigdy nie otrzymali przesyłki zawierającej odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, ani awiza o pozostawieniu przesyłki w placówce pocztowej.

Pismem z dnia 15 października 2015 r. wezwano W. K. do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 12 maja 2015 r. przez zobowiązanie go na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a. do złożenia skargi kasacyjnej sporządzonej przez adwokata lub radcę prawnego w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Nadto wezwano W. K. do wyjaśnienia w terminie 7 dni na piśmie, kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu, to znaczy, kiedy skarżący powziął informację, że upłynął termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku.

Skarżący pismem z dnia 27 października 2015 r. uzupełnili brak formalny wniosku o przywrócenie terminu, poprzez złożenie skargi kasacyjnej sporządzonej przez adwokata M. F. Nadto wyjaśnili, że złożona została reklamacja przesyłki zawierającej odpis wyroku wraz z uzasadnieniem. W. K. w dodatkowym oświadczeniu (k. 106 akt sądowych) wyjaśnił, że w dniu 24 września 2015 r. otrzymał upomnienie nr (...) wystawione przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W., po lekturze którego zrozumiał, że nie otrzymał odpisu wyroku z dnia 12 maja 2015 r. z uzasadnieniem. Na prawomocność wyroku powołał się bowiem organ w treści upomnienia. W. K. powtórzył, że często ma do czynienia z uchybieniami po stronie operatora pocztowego InPost.

Na wezwanie Sądu W. K. pismem z dnia 25 listopada 2015 r. poinformował, że operator pocztowy udzielił odpowiedzi na reklamację przesyłki zawierającej odpis wyroku z uzasadnieniem. Z pisma operatora pocztowego wynika, że operator nie może udokumentować skuteczności doręczenia zawiadomienia "awizo", wobec czego z pracownikiem odpowiedzialnym za to zaniedbanie przeprowadzono rozmowę "pouczająco-dyscyplinującą".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie Sąd sporządził uzasadnienie wyroku z dnia 12 maja 2015 r. na skutecznie złożony wniosek W. K. z dnia 13 maja 2015 r. (złożony w dniu 19 maja 2015 r.). H. K. w terminie 7-dniowym, o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a. nie złożyła wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek taki wystosowała dopiero w dniu 1 października 2015 r. Wniosek H. K. z dnia 1 października 2015 r. jest spóźniony, wobec czego należało postanowić jak w pkt I sentencji postanowienia.

Natomiast wniosek W. K. z dnia 1 października 2015 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 maja 2015 r. był bezprzedmiotowy, ponieważ na wniosek skarżącego sporządzono już uzasadnienie wyroku. Dlatego należało na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzec jak w pkt II sentencji.

Dalej należy przejść do rozpoznania wniosków H. K. i W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 12 maja 2015 r.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Sąd przyjął, że odpis wyroku z dnia 12 maja 2015 r. z uzasadnieniem doręczono W. K. z dniem 3 lipca 2015 r. Zatem skarga kasacyjna wniesiona w październiku 2015 r. jest niewątpliwie spóźniona.

Stosownie do art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. W myśl art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i § 2 p.p.s.a.).

Odnosząc się do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 12 maja 2015 r. złożonego przez H. K., trzeba powiedzieć że wniosek ten nie zasługiwał na uwzględnienie. Skargę kasacyjną od wyroku oddalającego skargę może wnieść wyłącznie strona, której uprzednio - na jej wniosek - doręczono odpis wyroku z uzasadnieniem. H. K. nie wniosła skutecznie wniosku o doręczenie odpisu wyroku z dnia 12 maja 2015 r. z uzasadnieniem, więc w konsekwencji nie ma uprawnienia do złożenia skargi kasacyjnej od tego wyroku. Z tego zaś wynika, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej złożony przez H. K. nie zasługiwał na uwzględnienie, gdyż skarżąca nie może skutecznie wnieść skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie.

Z tych względów należało na mocy art. 86 § 3 p.p.s.a. orzec jak w pkt III sentencji postanowienia. Wniesiona przez H. K. skarga kasacyjna od wyroku z dnia 12 maja 2015 r. jest spóźniona i niedopuszczalna, a zatem po myśli art. 178 p.p.s.a. orzeczono jak w pkt IV sentencji postanowienia.

Inaczej natomiast Sąd ocenił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 12 maja 2015 r. złożony przez W. K. Wniosek ten zasługiwał na uwzględnienie.

Oceniając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej Sąd przyjął, że warunkami skuteczności wniosku o przywrócenie uchybionego terminu są: 1) brak winy strony w uchybieniu terminowi; 2) powodowanie przez uchybienie terminowi ujemnych skutków dla strony w zakresie postępowania sądowego; 3) złożenie wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi; 4) równoczesne ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu dokonanie czynności uchybionej.

Dokonując oceny wniosku skarżącego pod kątem uprawdopodobnionych okoliczności wskazujących na brak winy strony w uchybieniu terminu, Sąd doszedł do przekonania, że strona nie ponosi winy za spóźnione wniesienie skargi kasacyjnej, bowiem za uprawdopodobnione Sąd przyjął, że skarżący mógł dowiedzieć się o tym, że nie odebrał przesyłki zawierającej wyrok z uzasadnieniem dopiero z treści upomnienia PINB dla miasta W., na które powołano się we wniosku. Sąd nie podważa przy tym okoliczności, że odpis wyroku z uzasadnieniem doręczono W. K. na zasadzie fikcji doręczenia (art. 73 § 4 p.p.s.a.), lecz biorąc pod uwagę treść wniosku skarżącego oraz odpowiedzi na reklamację udzieloną przez operatora pocztowego, należało przyjąć, że wnioskodawca uprawdopodobnił, że mógł nie wiedzieć o tym, że od dnia 3 lipca 2015 r. biegnie termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wobec tego uchybienie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie nie miało charakteru zawinionego przez stronę, na co wskazuje całokształt okoliczności faktycznych związanych z jej wniesieniem.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w pkt V sentencji postanowienia.

Wyjaśnić jeszcze należy skarżącym, że w postępowaniu sądowym każdy z małżonków jest traktowany jako pojedyncza osoba, stąd Sąd nie traktuje jednego małżonka jako pełnomocnika innej osoby. Dlatego też wnioski składane przez H. K. i W. K. rozpoznawać należało odrębnie, co zaowocować musiało odmiennymi rozstrzygnięciami.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.