Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720738

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 września 2019 r.
II SA/Wr 468/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Wojciech Śnieżyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II sprawy ze skarg K. S., R. S., M. Ł.-B., B. M.-M., A. K. i I. M. na uchwałę Rady Gminy (...) z dnia (...) sierpnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi (...) (część północna) gmina (...) postanawia: odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...).06.2019 r. skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Gminy (...) z (...).08.2010 r., nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi (...) (część północna) gmina (...).

Pismami z (...).07.2019 r. Sąd wezwał skarżących do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi m.in. poprzez złożenie dowodu wezwania Rady Gminy (...) - przed wniesieniem skargi - do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na wezwanie skarżący K. S., R. S., M. Ł.-B., B. M.-M. i A. K. oświadczyli, że nie występowali z wezwaniem Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa przed wniesieniem skargi.

Z kolei jak wynika z relacji poczty wezwanie wystosowane do I. M. nie zostało przez nią odebrane. Doręczający przesyłkę, w dniu (...).07.2019 r. nie zastał skarżącej pod wskazanym adresem, a przedmiotową przesyłkę - jak wynika z adnotacji na kopercie - umieścił w placówce pocztowej (...). Mimo dwukrotnego awizowania przesyłki tj. (...).07.2019 r. i (...).08.2019 r. skarżąca przesyłki nie podjęła. Po upływie terminu do podjęcia przesyłki, urząd pocztowy zwrócił przesyłkę do Sądu. Przesyłka w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) została uznana za doręczoną. Skarżąca nie udzieliła odpowiedzi na wystosowane do niej wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga dotyczy uchwały Rady Gminy (...) z dnia (...).08.2010 r., a więc podjętej przed (...).06.2017 r., tj. dniem wejścia w życie ustawy z (...).04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935). Z tego powodu zastosowanie w niniejszej sprawie - zgodnie z art. 17 ust. 2 powołanej ustawy nowelizującej - ma przepis art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm., dalej: u.s.g.) w brzmieniu sprzed wskazanej nowelizacji. Przepis art. 17 ust. 2 ustawy nowelizującej określa bowiem, że przepisy art. 52 i art. 53 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy ustaw zmienianych w art. 2 (tj. art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), art. 6, art. 7 i art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 101 ust. 1 u.s.g. w brzmieniu sprzed nowelizacji każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Innymi słowy, skargi do sądu administracyjnego na akty podjęte albo czynności dokonane przez organy administracji przed 1 czerwca 2017 r. powinny być poprzedzone wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa, natomiast skargi na akty podjęte lub czynności dokonane po tej dacie mogą być wniesione do sądu bez zachowania tego trybu. Nową procedurę wnoszenia skargi do sądu administracyjnego (bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa) stosuje się więc do skarg na akty, które zostały podjęte po dniu wejścia w życie ustawy oraz czynności organów administracji publicznej dokonane po 1 czerwca 2017 r. (por. postanowienia NSA: z 28 sierpnia 2018 r., II OSK 1624/18, z 24 stycznia 2019 r., II OSK 3792/18, z 7 marca 2019 r., II OZ 54/19, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl).

W związku z powyższym stwierdzić należy, że obowiązkiem skarżących przed wniesieniem skargi na uchwałę z (...).08.2010 r. było wezwanie w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g. Rady Gminy (...) do usunięcia naruszenia prawa. Powyższemu wymogowi skarżący K. S., R. S., M. Ł.-B., B. M.-M. i A. K., jak sami przyznali w piśmie z (...).08.2019 r. nie uczynili zadość. W związku z powyższym ich skargę należało odrzucić, o czym Sąd orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 101 ust. 1 u.s.g.

Również skarga I. M. podlega odrzuceniu. Skarżąca pomimo prawidłowego wezwania, nie podała bowiem numeru PESEL, nie wskazała numeru działki nieruchomości, której jej właścicielem, a z którym wiąże się naruszenie prawa i interes prawny w związku z zaskarżoną uchwałą oraz nie wskazała czy przed wniesieniem skargi wystąpiła do organu z wezwaniem od usunięcia naruszenia prawa. Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł o odrzuceniu skargi. Zgodnie z tym przepisem sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.