Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1435429

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 stycznia 2014 r.
II SA/Wr 405/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak (spr.).

Sędziowie: NSA Halina Kremis, WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi P.D. na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie wstrzymujące roboty budowlane związane z budową budynku hotelu wraz z przyłączami

I.

uchyla zaskarżone postanowienie;

II.

orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu;

III.

zasądza od D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 357,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta W. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie robót budowlanych związanych z budową budynku hotelu przy ul. (...) we W. - wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od warunków określonych w pozwoleniu na budowę oraz przepisach.

W toku postępowania pismem z dnia 14 stycznia 2013 r., które wpłynęło do organu w dniu 17 stycznia 2013 r. strona tego postępowania - skarżący P.D. oświadczył, że wypowiedział K.Sz. oraz M.Z. udzielone im pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie prowadzenia robót budowlanych związanych z budową budynku przy ul. (...) we W.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta W. pismem z dnia 23 stycznia 2013 r., działając na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych powyższego oświadczenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania poprzez złożenie stosownego podpisu. Wezwanie to zostało doręczono skarżącemu w dniu 8 lutego 2013 r. P.D. uzupełnił powyższy brak formalny w dniu 14 lutego 2013 r.

Postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we W., działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz art. 123 k.p.a., wstrzymał roboty budowlane prowadzone przez skarżącego związane z budową wskazanego budynku wraz z przyłączami na posesji ul. (...) we W.

Na postanowieniu tym umieszczono zapis, iż otrzymują je P.D. - inwestor oraz adw. M.Z. - pełnomocnik inwestora. Postanowienie to zostało doręczono P.D. w dniu 13 lutego 2013 r., zaś adw. M.Z. - w dniu 28 stycznia 2013 r.

W dniu 21 lutego 2013 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęło, nadane w placówce pocztowej w dniu 19 lutego 2013 r., zażalenie skarżącego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. z dnia (...) r. nr (...).

Postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, powołując jako podstawę prawną art. 134 oraz 144 k.p.a., stwierdził uchybienie terminu do wniesienia powyższego zażalenia.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 32 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W przypadku gdy strona ustanowi w postępowaniu pełnomocnika, to w myśl art. 40 § 2 k.p.a. pisma doręcza się temu pełnomocnikowi. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że w postępowaniu, w którym wydano zaskarżone postanowienie strona skarżąca była zastępowana przez pełnomocnika, co zobowiązywało organ do doręczenia mu pism a nie stronie. Na chwilę wydania zaskarżonego postanowienia nie doszło do skutecznego wypowiedzenia udzielonych pełnomocnictw. Organ wskazał, że pismo złożone do akt sprawy o wypowiedzeniu pełnomocnictwa zostało podpisane przez P.D. w dniu 14 lutego 2013 r., zatem w momencie wydania zaskarżonego postanowienia, jako pismo pozbawione wymaganego zgodnie z art. 63 § 2 i § 3 k.p.a. podpisu, nie aktualizowało ono obowiązku zaprzestania doręczenia pism procesowych pełnomocnikowi. W związku z tym terminem doręczenia stronie zaskarżonego postanowienia jest dzień, w którym doręczono je pełnomocnikowi. W takim stanie rzeczy organ stwierdził, że nadane przez skarżącego w dniu 19 lutego 2013 r. zażalenie na postanowienie, doręczone pełnomocnikowi stronie w dniu 28 stycznia 2013 r., zostało złożone z naruszeniem wynikającego z art. 141 § 2 k.p.a. 7 - dniowego terminu do jego wniesienia. Organ zatem nie może odnieść się do jego argumentów.

Na powyższe postanowienie P.D. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia D. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Skarżący zarzucił, że postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało wydane z naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, co miało wpływ na wynik sprawy. W opinii skarżącego organ błędnie przyjął, że rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia od postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. z dnia (...) r. nr (...) nastąpiło w dniu 28 stycznia 2013 r., podczas gdy bieg terminu do wniesienia zażalenia prawidłowo liczony winien być od 13 lutego 2013 r., to jest od dnia doręczenia skarżącemu przedmiotowego postanowienia. P.D. wskazał, że organ błędnie przyjął, iż w chwili wydania postanowienia z dnia 24 stycznia 2013 r. nie doszło do skutecznego wypowiedzenia pełnomocnictwa.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie. Podtrzymał zaskarżone postanowienie i argumenty zawarte w jego uzasadnieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o ustroju sadów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne właściwe są do badania zgodności z prawem zaskarżonych aktów administracyjnych. Sąd nie może opierać tej kontroli na kryterium słuszności lub sprawiedliwości społecznej. Akt administracyjny (decyzja, postanowienie) jest zgodny z prawem, jeżeli jest zgodny z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Uchylenie aktu administracyjnego, względnie stwierdzenie jego nieważności przez Sąd następuje tylko w przypadku istnienia istotnych wad w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego, mającego wpływ na wynik sprawy (art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

W niniejszej sprawie takie wady i uchybienia występują. Skarga zatem zasługiwała na uwzględnienie.

Przepis art. 141 § 2 k.p.a. stanowi, że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Zgodnie z art. 134 k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność zażalenia oraz uchybienie terminu do wniesienia zażalenia. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Podstawą stwierdzenia przez D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W., że skarżący P.D. wniósł zażalenie z uchybieniem terminu określonego w art. 141 § 2 k.p.a., było założenie, że decyzja ta została skutecznie doręczona w dniu 28 stycznia 2013 r. pełnomocnikowi skarżącego.

Organ przyjął, że w sytuacji gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, to zgodnie z art. 40 § 2 k.p.a. pisma doręcza się pełnomocnikowi i w związku z tym termin do wniesienia zażalenia na postanowienie należy liczyć od daty doręczenia go pełnomocnikowi a nie stronie.

Stanowisko organu odwoławczego byłoby słuszne, gdyby P.D. nie wypowiedział skutecznie pełnomocnictwa adw. M.Z., któremu to organ doręczył postanowienie, a następnie od daty tego doręczenia liczył termin do wniesienia zażalenia w tej sprawie.

Z akt administracyjnych wynika, że skarżący pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. poinformował organ o wypowiedzeniu pełnomocnictw w prowadzonej przez ten organ sprawie. Po wezwaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 23 stycznia 2013 r., doręczonym skarżącemu w dniu 8 lutego 2013 r., P.D. uzupełnił brak formalny tego oświadczenia w terminie poprzez złożenie na nim podpisu w dniu 14 lutego 2013 r.

W tej sytuacji przyjęcie przez organ odwoławczy, że w dniu wydania postanowienia, to jest w dniu 24 stycznia 2013 r., strona reprezentowana była przez pełnomocnika i to jemu należało doręczać pisma w postępowaniu, było nieprawidłowe. Wobec uzupełnienia przez skarżącego w terminie brakującego podpisu należało przyjąć, że w dniu wydania postanowienia, to jest 24 stycznia 2013 r., strona nie działała już przez pełnomocnika, zatem to jej należało doręczać pisma w postępowaniu. W związku z tym nadanie przez P.D. w dniu 19 lutego 2013 r. w placówce pocztowej zażalenia na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...), doręczone skarżącemu w dniu 13 lutego 2013 r., było czynnością skuteczną, powzięta przez stronę z zachowaniem terminu o jakim mowa w art. 141 § 2 k.p.a.

W tym stanie rzeczy zaskarżone postanowienie uznać należy za wadliwe, naruszające w szczególności art. 134 k.p.a. Gdyby organ odwoławczy prawidłowo ocenił wszystkie istotne okoliczności sprawy, najprawdopodobniej nie znalazłby podstaw do stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia przedmiotowego zażalenia. Organ odwoławczy nie wykazał bowiem, aby skarżący przekroczył termin 7 dni od dnia doręczenia mu postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. nr (...).

Mając na względzie powyższe - zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c oraz art. 152 i art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.