Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949245

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Wr 398/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia... w przedmiocie odmowy uzupełnienia treści decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

Uzasadnienie faktyczne

We wniosku złożonym na urzędowym formularzu w dniu 3 września 2015 r. wnioskodawcy wystąpili o przyznanie im prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata wskazując w uzasadnieniu, że nikt inny nie prowadzi z nimi gospodarstwa domowego, łączny ich dochód z tytułu świadczeń emerytalnych wynosi 2.839 zł, nie mają ogrzewania etażowego ani bieżącej wody.

Uwzględniając aktualny stan sprawy i przedstawione we wniosku okoliczności uznać należy, że zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie wnioskodawcom prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 i art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.