Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749382

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2019 r.
II SA/Wr 387/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Wojciech Śnieżyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II wniosku R. J. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi R. J. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...).04.2019 r. utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z (...).02.2019 r., którą nakazano skarżącemu rozbiórkę garażu zlokalizowanego na działce nr (...) w (...)(...), gminna (...).

W skardze jej autor zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na fakt, że wykonanie obowiązku rozbiórki garażu będzie dla niego bardzo dotkliwą konsekwencją. Skarżący wskazał, że ma już 73 lata, żona 74 lata i utrzymują się z emerytury w kwocie 3000 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba ze ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. zawiera zamknięty katalog przesłanek pozytywnych warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, iż chodzi tu o niebezpieczeństwo wyrządzenia takiej szkody, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. W szczególności będzie to miało miejsce w wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego, lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu. Z kolei trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności, które przemawiają za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji, bowiem wykonanie decyzji nakazującej rozbiórkę ze swej istoty rodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (zob. postanowienia NSA: z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn. akt II OZ 276/05, z dnia 7 maja 2010 r., sygn. akt II OZ 396/10, z dnia 16 lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 752/10). W sprawach budowlanych, w których zazwyczaj chodzi o budowę lub rozbiórkę obiektu, trwałe skutki wykonania decyzji administracyjnych są w istocie nieuniknione (zob. postanowienia NSA z 23 stycznia 2013 r., sygn. akt II OZ 29/13; z 5 października 2012 r., sygn. akt II OZ 863/12; z 24 lutego 2012 r., sygn. akt II OSK 385/12 oraz z 19 stycznia 2012 r., sygn. akt II OZ 1382/11). Stąd też Sąd, przy ocenie przesłanek uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z urzędu wziął pod uwagę charakter nałożonego obowiązku. Dokonanie rozbiórki garażu przed merytorycznym rozpoznaniem sprawy przez Sąd wiąże się z niebezpieczeństwem powstania trudnych do odwrócenia skutków.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.