II SA/Wr 361/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3156493

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r. II SA/Wr 361/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Wojciech Śnieżyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II zażalenia M. S. i M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt II SA/Wr 361/20 w sprawie ze sprzeciwu M. S. i M. S. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) czerwca 2020 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt II SA/Wr 361/20.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, postanowieniem z 20 listopada 2020 r., wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II SA/Wr 361/20, odrzucił sprzeciw M. S. i M. S. z uwagi na brak uiszczenia wpisu sądowego.

Skarżący skorzystali z prawa do zażalenia. Zażądali uchylenia postanowienia i wskazali, że sprzeciw został opłacony z zachowaniem terminu, liczonego od doręczenia w dniu (...).10.2020 r. zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego. Do zażalenia załączono wydruk komputerowy, z którego wynika, że zlecenie transakcji dotyczącej uiszczenia wpisu miało miejsce w dniu (...).10.2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby rozpoznać sprawę na nowo.

Stosując przywołaną wyżej regulację na gruncie rozpoznawanej sprawy uznać należało, że wniesione zażalenia są oczywiście uzasadnione.

Dowody przedstawione przez skarżących jednoznacznie wskazują, że sprzeciw został opłacony w terminie. Polecenie zapłaty wpisu od sprzeciwu zostało złożone za pomocą bankowości elektronicznej w dniu (...).10.2020 r.

W tych okoliczności, działając na podstawie art. 195 § 2 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.