Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949233

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 września 2015 r.
II SA/Wr 360/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sędziowie WSA: Ireneusz Dukiel, Mieczysław Górkiewicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 września 2015 r. sprawy ze skargi W. na uchwałę Rady Miejskiej w S. z dnia... w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi R postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Jedną z przesłanek dopuszczalności skargi jest dochowanie terminu do jej wniesienia.

Jak stanowi art. 53 § 2 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie trzydziestu dni od dnia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Jak wyjaśniono w doktrynie (ostatnio W. Kisiel w Komentarzu do art. 101 u.s.g. w Lex pkt 6.1 oraz orzecznictwie sądowym - uchwała 7 s. NSA II OPS 2/07, postanowienia I OZ 121/13, II OSK 986/06, II OSK 166/12) przepis ten stosowany w odniesieniu do zaskarżenia uchwały j.s.t. oznacza, że przesłanką wniesienia skargi jest uprzednie złożenie wezwania organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego, które uruchamia bieg terminu 60 dni do wniesienia skargi. O ile przed upływem 60 dni nie nastąpi doręczenie skarżącemu odpowiedzi organu na to wezwanie, to bez znaczenia dla dochowania terminu jest doręczenie tej odpowiedzi po jego upływie. Dopiero zatem doręczenie skarżącemu odpowiedzi na wezwanie w terminie 60 dni przerywa bieg tego terminu i uruchamia bieg terminu 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, o ile skarżący już wcześniej nie wniósł skargi (to jest bezpośrednio po wniesieniu wezwania). Zwrot "organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie" oznacza więc niedoręczenie tej odpowiedzi w czasie biegu terminu 60 dni.

W nin. sprawie skarżący wezwali organ w dniu 21 stycznia 2015 r. (data wpływu wezwania do organu), zatem termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 23 marca 2015 r. Skarżący otrzymali odpowiedź na wezwanie w dniach 27 marca i 30 marca 2015 r., zatem zdarzenie to nie uruchomiło biegu terminu 30 dni. Nie miało znaczenia, że uchwała w sprawie wezwania została podjęta w dniu 19 marca 2015 r. i przesłana pocztą w dniu 23 marca 2015 r. Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2015 r. (k.83 akt) była więc spóźniona i dlatego oraz zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., a także mając na uwadze art. 232 § 11 pkt 1 p.p.s.a. w nowym brzmieniu, orzeczono jak w sentencji.

J.T.18 września 1915 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.