Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735956

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 października 2018 r.
II SA/Wr 330/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka (spr.).

Sędziowie: NSA Halina Filipowicz-Kremis, WSA Władysław Kulon.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 października 2018 r. sprawy ze skargi A. S. i R. S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I. uchyla zaskarżone postanowienie;

II. zasądza od (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd przyjął następujący stan faktyczny sprawy:

Postanowieniem z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w T. (zwany dalej: PINB, organ egzekucyjny, organ I instancji) nałożył solidarnie na A. S. i R. S. grzywnę w celu przymuszenia w kwocie 5.000,00 zł w związku z uchylaniem się ww. zobowiązanych od wykonania obowiązku określonego w tytułach wykonawczych Nr (...) i nr (...) wydanych dnia (...) listopada 2017 r.

Pismem z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) skierowanym do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, organ egzekucyjny przekazał na podstawie art. 133 k.p.a. kopię zażalenia A. S. i R. S. z dnia 23 grudnia 2017 r., które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w T. (...) grudnia 2017 r. Kopia tego postanowienia wpłynęła do PINB w dniu 23 stycznia 2018 r. W piśmie przesyłającym organ I instancji wyjaśnił, że w dniu 22 stycznia 2017 r. do PINB zostało złożone pismo (datowane na dzień 21 stycznia 2018 r.) Państwa S., w którym poinformowali, że zażalenie na postanowienie PINB z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) zostało nadane listem poleconym w placówce pocztowej Poczty Polskiej w dniu 23 grudnia 2017 r., dołączając kopię potwierdzenia nadania przesyłki pocztowej nr (...). Organ wyjaśnił także, że oryginał zażalenia nie dotarł do PINB. Państwo S. złożyli reklamację w tym zakresie na Poczcie Polskiej w dniu 17 stycznia 2018 r. o nr (...). W ślad za ww. pismem, Państwo S. w dniu 23 stycznia 2018 r. złożyli do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kopię zażalenia i kopię potwierdzenia nadania przesyłki z adnotacją Poczty Polskiej o przyjęciu reklamacji.

Postanowieniem z dnia (...) lutego 2018 r. Nr (...) (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 134 k.p.a. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia zażalenia.

W motywach rozstrzygnięcia wyjaśnił, że postanowienie z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) doręczone zostało obojgu skarżącym w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, co oznacza że termin na skuteczne zaskarżenie postanowienia upływał skarżącym w dniu 27 grudnia 2017 r. (środa). Tymczasem zażalenie (w kopii) złożone zostało osobiście przez skarżących w inspektoracie powiatowym w dniu 23 stycznia 2018 r.

W poprzedzającym złożenie zażalenia piśmie z dnia 21 stycznia 2018 r. skarżący wyjaśnili, że zażalenie (w oryginale) nadane zostało na poczcie w dniu 23 grudnia 2017 r., a zatem z zachowaniem terminu, na potwierdzenie czego przedłożyli w załączeniu kopię nadania przesyłki poleconej. Wskazana przez skarżących przesyłka nie została organowi I instancji doręczona. Okoliczność tę potwierdza informacja na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

W ocenie organu II instancji, tym samym bezspornym pozostaje, że jedyne zażalenie, które wpłynęło do inspektoratu powiatowego, złożone zostało z uchybieniem terminu.

Przedmiotowe zażalenie wniesione zostało również do Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego a następnie przekazane według właściwości do (...) WINB. Jak wynika ze stempla pocztowego na kopercie, przesyłka nadana została w dniu 30 grudnia 2017 r. I w tym przypadku w ocenie organu nie można uznać zażalenia za wniesione w terminie.

Jak stwierdził organ odwoławczy, okoliczności podniesione przez skarżących w piśmie z dnia 21 stycznia 2018 r. mogłyby zostać poddane przez (...) WINB weryfikacji i ocenie wyłącznie w przypadku wystąpienia przez skarżących z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Organ pouczył również skarżących o treści art. 58 § 1 k.p.a.

Na powyższe postanowienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnieśli A. S. i R.S., zarzucając naruszenie:

- art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a., poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, że termin do wniesienia zażalenia nie został zachowany przez skarżących, pomimo tego, że sporządzone przez skarżących zażalenie w dniu 23 grudnia 2017 r. zostało nadane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres właściwego organu przesyłką poleconą o numerze (...), a brak doręczenia przesyłki organowi nastąpił z przyczyn leżących wyłącznie po stronie operatora pocztowego, bowiem nadana przesyłka została uznana za zaginioną (pismo Poczty Polskiej z dnia 16.02. 2018 r. - kserokopia dołączona do skargi),

- art. 134 k.p.a. poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że skarżący uchybili terminowi do wniesienia zażalenia.

Mając na uwadze powyższe, skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie od organu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi rozwinięta została argumentacja skarżących.

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje stanowisko w sprawie.

.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga okazała się zasadna.

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta, po myśli § 2 tegoż artykułu, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Przedmiotem sądowoadministracyjnej kontroli w rozpoznawanej sprawie jest legalność postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia zażalenia (art. 134 k.p.a).

W myśl art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej: p.p.s.a. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), Sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięte są one naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania, innym naruszeniem przepisów postępowania, jeśli miało ono istotny wpływ na wynik sprawy, lub zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji wymienione w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach. W myśl art. 151 p.p.s.a. Sąd oddala skargę w razie jej nieuwzględnienia.

W badanej sprawie stan faktyczny sprawy ustalony w postępowaniu administracyjnym odpowiada wymogom wynikającym z przepisów prawa. Sąd uznaje, że tak ustalony stan faktyczny może być podstawą faktyczną wyrokowania.

Skarga jest uzasadniona, bowiem (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego naruszył przepisy postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Zgodnie z art. 141 § 2 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a. w zw. z art. 129 § 1 k.p.a. zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce operatora publicznego (art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a). A zatem dla zachowania terminu do wniesienia zażalenia (odwołania) za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego niezbędne jest jego nadanie przed upływem ustawowego terminu w tejże placówce. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym przyjmuje się, że w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Jest bezsporne, że postanowienie PINB z dnia 28 listopada 2017 r. doręczone zostało skarżącym w dniu 18 grudnia 2017 r. Analiza materiału aktowego badanej sprawy wskazuje na to, że skarżący nadali zażalenie na powyższe postanowienie w dniu 23 grudnia 2017 r. za pośrednictwem operatora publicznego - Poczty Polskiej S.A. w placówce pocztowej w T. (potwierdzenie nadania nr (...)). Faktu tego nie kwestionuje ani PINB (przesyłający zażalenie z aktami sprawy) ani też (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organ odwoławczy przyznaje przy tym, że przesyłka zawierająca zażalenie uznana została przez operatora publicznego za zaginioną, czyli nie dotarła do jej adresata - PINB w T. Organ odwoławczy zaznacza przy tym - w ocenie Sądu prawidłowo - że termin do wniesienia zażalenia upływał w dniu 27 grudnia 2017 r. (pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy). Organ II instancji stwierdza przy tym, że dysponuje dwoma egzemplarzami zażalenia skarżących z dnia 23 grudnia 2017 r., jednym (przesłanym przez organ I instancji wraz z aktami sprawy) i drugim, które wpłynęło - według właściwości - bezpośrednio do (...) WINB od GINB w W. Nie jest przy tym istotne zdaniem Sądu, w okolicznościach tej sprawy, że wspomniane egzemplarze zażalenia wpłynęły do organów administracyjnych I i II instancji w terminach późniejszych, skoro istnieje bezsporny wcześniejszy dowód w postaci dokumentu - potwierdzenia nadania przesyłki poleconej przez skarżących do PINB w T. w dniu 23 grudnia 2017 r. Wydawane przezeń potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej ma moc dokumentu urzędowego - por. art. 45 Prawa pocztowego.

W tej sytuacji mając kompletny materiał dowodowo-wyjaśniający, należało poddać go całościowej ocenie a nie wybiórczej, jak miało to miejsce w badanej sprawie, tj. z pominięciem oceny dowodu nadania zażalenia przez skarżących w dniu 23 grudnia 2017 r. w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. w T., w kontekście art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a., czego zabrakło w zaskarżonym postanowieniu. Zdaniem Sądu ocena tego dowodu wskazuje, że skarżący nie uchybili terminowi do wniesienia zażalenia, nadając go w piątym dniu terminu otwartego do jego złożenia. Tylko pismo nadane w placówce Poczty Polskiej daje bowiem stronie gwarancję zachowania terminu. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Uznając zatem, że doszło do naruszenia art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. w zw. z art. 134 k.p.a. w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1c p.p.s.a. uchylił zaskarżone postanowienie. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.