Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1764343

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 14 lutego 2013 r.
II SA/Wr 33/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 14 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. A., A. N., R. Ż., P. A., F. A., A. K. i K. A. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi D. A., A. N., R. Ż., P. A., F. A., A. K. i K. A. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu z wyłączeniem przyłączy postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) r. nr (...) Wojewoda D. po rozpatrzeniu odwołania skarżących utrzymał w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) r. nr (...), którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono na rzecz A. S.A. z siedzibą we W. pozwolenia na budowę zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, z wyłączeniem przyłączy, przy ul. S./K. we W. (działka nr (...), AM-(...), obręb K.).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu złożonej przez pełnomocnika D. A., A. N., R. Ż., P. A., F. A., A. K. i K. A. wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, ale również o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Na uzasadnienie tego ostatniego wniosku podano, że na skutek utrzymania w mocy decyzji organu I instancji możliwe jest rozpoczęcie inwestycji i zabudowanie działki według projektu, co spowoduje naruszenie praw skarżących, którzy są właścicielami działki sąsiedniej. Rozpoczęcie inwestycji będzie miało nieodwracalne skutki, bowiem ewentualne następcze działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem będą obarczone zarówno dużymi nakładami finansowymi, jak i uciążliwymi i kosztownymi procedurami. Wskazano, że wstrzymanie wykonania decyzji leży zarówno w interesie inwestora, jak i skarżących. Podniesiono, że szereg naruszeń prawa w postępowaniu administracyjnym doprowadził do zatwierdzenia projektu budowlanego, którego realizacja spowoduje, że skarżący będą mieli znacznie ograniczoną możliwość zabudowy własnej nieruchomości (działka nr (...)), ponieważ ewentualna zabudowa na ich działce będzie musiała być znacznie odsunięta od granicy działki inwestora.

Postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) Wojewoda D. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji wskazując, iż skarżący nie wskazali uzasadnionego interesu we wstrzymaniu wykonania decyzji, a okoliczności sprawy nie wskazują na ważny i szczególny interes strony w tym zakresie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługiwał na uwzględnienie.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Należy zatem przyjąć, że przywołany przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. ustanawia dwie przesłanki, które dają możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonej do sądu administracyjnego decyzji: pierwszą z nich jest niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, a drugą niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Trzeba też zauważyć, że wstrzymanie wykonalności decyzji przez sąd administracyjny występuje zawsze na wniosek strony, a zatem wykazanie, że istnieją pozytywne przesłanki, od których ustawa uzależnia wstrzymanie decyzji przez sąd, spoczywa na stronie składającej taki wniosek.

W rozpoznawanej obecnie sprawie, zdaniem Sądu, omówione przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu zostały spełnione. W ocenie Sądu samo przywołanie okoliczności, że inwestor rozpocznie realizację spornej inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę nie mogłoby być uznane za dostateczny argument za tym, że skarżący poniosą z tego tytułu jakieś szkody. Jednakże z treści skargi i akt administracyjnych wynika, że realizacja spornej inwestycji doprowadzi do sytuacji, w której skarżący będą mieli ograniczoną możliwość zabudowy własnej nieruchomości, a co za tym idzie zmniejszeniu mogą ulec ich dochody czy pożytki pobierane z nieruchomości. Zdaniem Sądu, w rozpoznawanej sprawie spełniła się przesłanka z art. 61 § 3 p.p.s.a. polegająca na tym, że wykonanie zaskarżonej decyzji doprowadzi do trudnych do odwrócenia skutków, albowiem zrealizowanie spornej inwestycji w sytuacji, gdyby okazało się, iż zaskarżona decyzja będzie uchylona i następnie zmieniona powodować będzie skutki niekorzystne zarówno dla inwestora (np. konieczność wniesienia opłaty legalizacyjnej lub kosztów rozbiórki), jak i dla skarżących (brak możliwości zagospodarowania nieruchomości. Z tego zaś wynika, że spełniona jest również przesłanka tego, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, ponieważ w razie ewentualnego uchylenia zaskarżonej decyzji trudne będzie przywrócenie stanu działki inwestora do stanu pierwotnego, co rodzić będzie po jego stronie stratę.

Trzeba oczywiście pamiętać, że wszelkie zarzuty wobec zaskarżonej decyzji będą podlegały ocenie Sądu na etapie merytorycznego rozpoznania skargi, jednak na obecnym etapie ocenie podlegał sam skutek realizacji spornego pozwolenia na budowę. Wyjaśnić jeszcze należy, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji pociąga za sobą wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji. Natomiast wstrzymanie wykonania decyzji upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa oraz na podstawie art. 61 § 5 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.