Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050946

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2012 r.
II SA/Wr 323/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. i k.p. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki komina przybudowanego do dobudówki budynku mieszkalnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 r. wezwano stronę skarżącą w osobach - B. i k.p. - do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki komina przybudowanego do dobudówki budynku mieszkalnego - w kwocie 500 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy powyższego wezwania doręczono skarżącym w dniu 24 maja 2012 r. Ze zwrotnych potwierdzeń ich odbioru wynika, że skarżąca odebrała je osobiście. Zakreślony termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął zatem w dniu 31 maja 2012 r. Powyższa opłata nie została uiszczona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 t.j.), zwanej dalej "u.p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem tym, co wprost wynika z § 2 art. 230, jest w szczególności skarga.

Stosownie do treści art. 220 § 1 u.p.p.s.a. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Po myśli § 3 art. 220 u.p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Należy również zauważyć, że zarządzeniem z dnia 17 maja 2012 r. Przewodniczący Wydziału II wezwał również skarżących do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 2 odpisów skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy powyższego wezwania doręczono skarżących także w dniu 24 maja 2012 r. Ze zwrotnych potwierdzeń ich odbioru wynika, że skarżąca odebrała je osobiście. Zakreślony termin uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął zatem w dniu 31 maja 2012 r. Skarżący braków tych nie usunęli.

Należy zaznaczyć w tym miejscu, że skarga do sądu administracyjnego może być skutecznie wniesiona, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w ww. ustawie. I tak art. 47 § 1 u.p.p.s.a. stanowi, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Usunięcie braków formalnych skargi, w tym m.in. w zakresie wskazanym w art. 46 i art. 47, następuje w trybie art. 49 § 1 u.p.p.s.a., który stanowi, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa stronę do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Nieusunięcie przez skarżących w zakreślonym terminie braków formalnych skargi skutkować by musiało także odrzuceniem skargi wniesionej w niniejszej sprawie po myśli art. 58 § 1 pkt 3 u.p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.