Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050945

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2012 r.
II SA/Wr 315/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 1 marca 2012 r. Nr XVI/172/12 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt postanawia umorzyć postępowanie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 czerwca 2012 r. Wojewoda Dolnośląski cofnął skargę.

Z zebranego w sprawie materiału wynika, że nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), a zatem należało uznać, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne i skuteczne.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.