Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050944

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
II SA/Wr 311/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak.

Sędziowie: WSA Mieczysław Górkiewicz (spr.), NSA Halina Kremis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 stycznia 2012 r. nr XVI/136/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Brylantowej w Oławie postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący jako organ nadzoru zaskarżył jeden z przepisów określonej uchwały Rady Miejskiej w Oławie.

Organ uchylił powyższą uchwałę w całości.

Obie uchwały zostały opublikowane jednocześnie.

W tej sytuacji skarżący, skoro zaskarżony przepis prawa miejscowego nie wszedł w życie, cofnął skargę. W okolicznościach sprawy cofnięcie skargi było skuteczne wobec braku przesłanek jego niedopuszczalności, określonych w art. 60 p.p.s.a.

Dlatego i zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.