Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 667544

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 lipca 2010 r.
II SA/Wr 310/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.P., E.K., J.P., A.D., B.D., J.B., B.B., J.B., J.Sz., J.K., A.S., W.S., T.S., W.M., S.K., G.R., A.T., D.W., A.W., K.Cz., S.D., Cz.F., B.F., W.D., I.D., B.Sz.-K., k.m., J.W., K.N., J.N., H.Sz., M.G., B.M., S.K., A.K., I.K., J.S., E.S., T.S., J.D., D.S., A.S., W.K., E.Ł., M.K., H.N., E.N., Z.N., G.N., Z.N., H.K., k.k., M.O.-S., M.B., J.B., A.O., G.P., J.D., E.M., A.B., J.S., J.O., S.R., B.M., B.C., A.D., A.D., A.W., A.W., R.T., A.M, J.K., E.J.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo współwłasności postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia (...) r. Nr (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) r. Nr (...) o odmowie przekształcenia w prawo współwłasności prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej we W. przy ul. (...) i ul. (...), oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 14, AM-7, obręb S.M., o powierzchni 4199 m2. Uzasadniając swe rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał m.in., że do dnia 12 października 2005 r. kwestią przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości regulowały dwa akty prawne, tj. ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm.) oraz ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 ze zm.). W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), na mocy której uchylone zostały ww. ustawy, a zgodnie z art. 8 tej ustawy do spraw wszczętych na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy tej ustawy. Zdaniem organu odwoławczego - wobec jednoznacznej treści ww. art. 8 ustawy - organ I instancji zobowiązany był przy wydawaniu kwestionowanej decyzji do uwzględnienia stanu prawnego obowiązującego w dacie podejmowania rozstrzygnięcia, tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

W ocenie organu odwoławczego brak jest podstaw do uznania, że w rozpatrywanej sprawie zostały naruszone przepisy art. 8 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz art. 1 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, podkreślając, że Kolegium nie jest uprawnione do oceny zgodności przepisów ustawowych z Konstytucją, do czego kompetencję posiada wyłącznie Trybunał Konstytucyjny, stąd powołany art. 8 ustawy podlega bezwzględnemu zastosowaniu w rozpatrywanej sprawie niezależnie od tego, czy użytkownicy wieczyści spełniali przesłanki uprawniające do przekształcenia na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 4 września 1997 r.

Istotne jest w niniejszej sprawie, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 518/10 przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne w następującym brzmieniu: " czy art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 i z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175; zm. z 1998 r. Nr 147, poz. 962) ".

Mając na uwadze, że wynik przedstawionego wyżej zagadnienia prawnego podlegającego rozstrzygnięciu przez Trybunał Konstytucyjny może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, Sąd działając w oparciu o przepis art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.