Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001802

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 września 2018 r.
II SA/Wr 308/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon (spr.).

Sędziowie WSA: Mieczysław Górkiewicz, Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 6 września 2018 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów składowanych na terenie działki oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.