Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050940

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2012 r.
II SA/Wr 288/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Kremis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II sprawy ze skargi J. R. i B. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 28 lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy dla realizacji inwestycji pn. "Zmiana branży wykonywania usług w istniejącym budynku produkcyjno-usługowym z przeznaczeniem na zakład obróbki kamienia, zmiana cyklu technologicznego, remont ogólny" postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II skarżący J. R. i B. R. (dalej: skarżący) zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do uzupełnienia jej braków formalnych poprzez podpisanie skargi i nadesłanie brakujących jej odpisów - w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo zawierające wezwanie doręczono skarżącym w dniu 9 maja 2012 r. (dowód: adnotacja na zwrotnych potwierdzeniach odbioru k. 13 i 14 akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismami, o których mowa w cytowanym przepisie, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został w wyznaczonym terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Ponadto zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Należy także wskazać, że stosownie do brzmienia art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczeń ich stronom.

W niniejszej sprawie skarżący pomimo wezwania i pouczenia o konsekwencjach nie zastosowania się do wezwania, nie uzupełnili opisanych wcześniej braków skargi. Zaistniałe braki uniemożliwiają nadanie skardze dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.