II SA/Wr 268/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2629339

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 września 2018 r. II SA/Wr 268/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. F. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) lutego 2018 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowolnej budowy budynku gospodarczego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na opisaną w sentencji decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 10 sierpnia 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 17 sierpnia 2018 r., a zatem zakreślony termin do uiszczenia wpisu upłynął wraz z dniem 24 sierpnia 2018 r. (tj. piątek).

W wyznaczonym terminie strona skarżąca zaniechała uiszczenia wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Tym samym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Ponieważ w realiach niniejszej sprawy strona skarżąca w zakreślonym terminie nie uiściła wymaganego wpisu, złożona przez nią skarga podlegała odrzuceniu.

W tych okolicznościach kierując się dyspozycją z art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.