Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682377

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
II SA/Wr 26/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. B. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ze skargi R. B., A. P., G. P. na postanowienie Wojewody D. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

R. B., A. P. i G. P. złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na postanowienie Wojewody D. z dnia (...) r. (Nr (...)) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego Zarządzeniem z dnia 22 lutego 2013 r. wyznaczono w niniejszej sprawie termin rozprawy na dzień 20 marca 2013 r., a o fakcie tym, zawiadomiono skarżących.

We wskazanym zawiadomieniu o terminie rozprawy R. B. został pouczony m.in. o tym, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku, natomiast zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku po upływie tego terminu jest bezskuteczne.

Wyrokiem z dnia 20 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w pkt I oddalił skargę R. B., a w pkt II odrzucił skargę A. P. i G.P.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. R. B. wniósł o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym z zastrzeżeniem jednak, iż w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Z kolei przepis z § 3 art. 141 p.p.s.a. stanowi, że odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

W realiach niniejszej sprawy złożony pismem z dnia 4 kwietnia 2013 r. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 20 marca 2013 r. wniesiony został z uchybieniem terminu. Przewidziany bowiem prawem termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę R. B., który ogłoszony został na rozprawie w dniu 20 marca 2013 r. upłynął wraz z dniem 27 marca 2013 r. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy - w realiach niniejszej sprawy - siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia należy liczyć od dnia ogłoszenia wyroku, a nie doręczenia uzasadnienia rozstrzygnięcia w przedmiocie odrzucenia skargi A. P. i G. P. Sąd zobowiązany był bowiem z urzędu do sporządzenia uzasadnienia rozstrzygnięcia zawartego w pkt II powyższego wyroku i doręczenia go stronom, natomiast w przypadku pkt I. - oddalającego skargę R. B. - strona, jak już wspomniano, zobligowana była do złożenia wniosku w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyroku.

Mając zatem na względzie powyżej opisane okoliczności stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy i kierując się dyspozycją z art. 141 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.