II SA/Wr 230/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3020535

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. II SA/Wr 230/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Wojciech Śnieżyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II wniosku (...) sp. z o.o. z/s we (...) o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi (...) sp. z o.o. z/s we (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) grudnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z (...).04.2020 r. (...) sp. z o.o. z/s we (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z (...).12.2019 r., nr (...), którą organ II instancji utrzymał w mocy decyzję Prezydenta (...) z (...).09.2019 r., ustalającą na rzecz (...) SA z/s w (...) - lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia od ul. (...) do ul. (...) we (...) (z wyłączeniem części inwestycji położnej w granicach obszaru objętego obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego).

W skardze został zawarty również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podkreślić w tym miejscu należy, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu może dotyczyć tylko takich aktów, które nadają się do wykonania. Wykonanie aktu administracyjnego oznacza spowodowanie lub sprowadzenie takiego stanu w rzeczywistości społecznej, który jest zgodny z treścią aktu. Wykonanie aktu dotyczy zatem aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy lub zakazy określonego zachowania, aktów na podstawie których podmiot uzyskuje uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone określone obowiązki oraz aktów na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany a drugi wyłącznie uprawniony.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja nie posiada przymiotu wykonalności, zatem nie podlega wstrzymaniu.

Gdyby nawet przyjąć jej wykonalność, to uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji powinno w takiej sytuacji wskazywać konkretne okoliczności świadczące o tym, że wstrzymanie wykonania jest zasadne, tj. ma podstawy w świetle podanych okoliczności. Brak bowiem we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, wskazania okoliczności uzasadniających twierdzenie, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, nie jest brakiem formalnym wniosku, podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. Stanowi bowiem brak przesłanek zastosowania wstrzymania wykonania aktu lub czynności i powoduje odmowę wstrzymania wykonania.

Zaakcentować także należy, że wstrzymanie wykonania decyzji mogą uzasadniać szczególne okoliczności, świadczące o tym, że występuje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W przedmiotowej sprawie strona skarżąca wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia, nie wskazała okoliczności uzasadniających, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Za uwzględniłem takiego wniosku nie przemawia również kwestionowanie prawidłowości postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie zaskarżonej decyzji oraz wskazywanie na jej niezgodność z prawem. Ewentualna niezgodność zaskarżonej decyzji z prawem będzie przedmiotem oceny Sądu w dalszym toku postępowania i jest kwestią niezależną od wydania postanowienia, o którym mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Sąd nie dokonuje oceny zasadności skargi. Przedmiotem analizy sądu jest wyłącznie wykazanie przez skarżącą stronę zaistnienia ustawowych przesłanek do wstrzymania wykonania aktu a istnienia tych przesłanek nie wykazała.

Wobec tego, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.