Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949217

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 września 2015 r.
II SA/Wr 200/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II zażalenia D. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 200/11 w sprawie ze skargi D. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 3 stycznia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności postępowania postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił sporządzoną osobiście skargę kasacyjną D. W. od wyroku oddalającego jej skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 3 stycznia 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności postępowania.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem został skutecznie doręczony skarżącej w dniu 26 sierpnia 2015 r. Wraz z doręczeniem odpisu postanowienia skarżąca została pouczona o przysługującym zażaleniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz o tym, że zażalenie powinno być sporządzona pod rygorem jej odrzucenia przez adwokata lub radcę prawnego.

W dniu 2 września 2015 r. skarżąca wniosła osobiście sporządzone zażalenie od ww. postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego (w przypadkach przewidzianych tą ustawą) przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (§ 2). Zażalenie, aby mogło być skutecznie wniesione, powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia (§ 3). Zażalenie zaś, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego (§ 4).

W rozpoznawanej sprawie zażalenie D. W. na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej nie spełnia warunku z § 4 art. 194 powołanej ustawy gdyż zostało sporządzone osobiście przez skarżącą i jako takie podlega odrzuceniu. Nie wypełnia więc wymogu niezbędnego do skutecznego jego wniesienia, a mianowicie sporządzenia przez uprawniony podmiot, tj. adwokata lub radcę prawnego. Wskazać przy tym należy, że kwestionowane orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zostało doręczone skarżącej wraz z pouczeniem o terminie i wymogach, które winno spełniać zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Tym samym należało przyjąć, że strona została prawidłowo pouczona o przysługującym jej prawie do wniesienia zażalenia oraz o jego wymogach formalnych.

Mając zatem na względzie powyższe i kierując się dyspozycją z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.