Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679349

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 marca 2015 r.
II SA/Wr 19/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia... w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia radcy prawnego; 2. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 września 2014 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych.

We wniosku złożonym w dniu 10 marca 2015 r. na urzędowym formularzu skarżąca ponownie wystąpiła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i zażądała ustanowienia radcy prawnego lub adwokata przytaczając swoją wcześniejszą argumentację.

Mając na uwadze aktualny etap postępowania i przedstawione we wniosku okoliczności uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie wnioskodawczyni prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego. Z tych względów, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: z 2012 r., Dz. U. poz. 270 z późn. zm.), orzeczono jak w punkcie 1 sentencji.

Odnosząc się z kolei do wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych podkreślić należy, iż ww. postanowieniem z dnia 2 września 2014 r. przyznano już skarżącej to uprawnienie i jest ono nadal aktualne, w tej sytuacji postępowanie wszczęte ponownym wnioskiem w tym zakresie należało, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64 § 3 oraz 258 p.p.s.a., umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.