Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2755484

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 października 2019 r.
II SA/Wr 186/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. O. na postanowienie D.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia zawiesić postępowanie sądowe międzyinstancyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2019 r. tut. Sąd odrzucił skargę D. O.na opisane w sentencji postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

W dniu 15 maja 2019 r. skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie, a w toku postępowania międzyinstancyjnego ustalono, że w dniu 24 czerwca 2019 r. zmarła skarżąca.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu między innymi w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej. Brzmienie tego przepisu oznacza, że zawieszenie postępowania z przyczyn w nim wskazanych jest obligatoryjne i następuje z urzędu.

W niniejszej sprawie, z uwagi na śmierć skarżącej, zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania międzyinstancyjnego do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłej albo do dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W tym stanie rzeczy tut. Sąd, działając na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.