Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1678375

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
II SA/Wr 181/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 20 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Gminy K. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu wyłączenia z użytkowania i przebudowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku przylegającym do uszkodzonego muru ogrodzeniowego postanawia:

I.

wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji w części obejmującej nakaz przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej (działka nr (...)) na odcinku 139,25 m na styku z uszkodzonym murem ogrodzeniowym działek nr (...) w D. wraz z wykonaniem konstrukcji oporowej dla tej drogi;

II.

oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w pozostałej części.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. z dnia (...) r. nr (...), którą nakazano Gminie K.: 1) wyłączyć z użytkowania drogę gminną w miejscowości D. (działka nr (...)) na styku z uszkodzonym murem ogrodzeniowym działek nr (...) na odcinku 139,25 m; 2) przebudować nawierzchnię jezdni drogi na ww. odcinku i wykonać konstrukcję oporową dla tej drogi oraz 3) zabezpieczyć mur poprzez wygrodzenie go i umieszczenie odpowiedniego ostrzeżenia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Gmina K. wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek ten skarżąca ponowiła w piśmie procesowym, które wpłynęło do Sądu w dniu 14 kwietnia 2015 r. We wniosku podano, że zachodzi niebezpieczeństwo trudnych do odwrócenia skutków. Z uwagi na poważny zakres robót budowlanych oraz ich szacowaną na 1 mln złotych wartość, zasadne pozostaje wstrzymanie wykonania decyzji. Zdaniem skarżącej wykonanie zaskarżonej decyzji wywoła powstanie roszczeń cywilnych w stosunku do osób fizycznych i Powiatu Z., bo zdaniem skarżącej to nie Gmina, ale właśnie ww. podmioty winny być adresatem obowiązków nałożonych zaskarżoną decyzją i ponieść koszty wykonanych prac.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zdaniem sądu przez pojęcie "wykonania aktu administracyjnego" należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub przymusowy zaistnienia takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Wykonalność dotyczy zatem aktów zobowiązujących, które ustalają dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone określone obowiązki, oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony (tak też np. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. akt II FSK 136/09, Orzeczenia.nsa.gov.pl). Natomiast "trudne do odwrócenia skutki" to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (zob. postanowienie NSA z dnia 13 maja 2010 r., II FSK 182/10, Orzeczenia.nsa.gov.pl).

W rozpoznawanej obecnie sprawie, zdaniem Sądu, argumentacja skarżącej odnosi się wyłącznie do kosztów ewentualnej przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej na wskazanym na wstępie odcinku. W tym zakresie trzeba powiedzieć, że wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni jezdni i wykonaniu konstrukcji oporowej istotnie można uznać za skutki trudne do odwrócenia. Wywołana wykonaniem zaskarżonej decyzji w tym zakresie zmiana w konstrukcji jezdni i muru ogrodzeniowego byłaby z pewnością skutkiem trudnym do odwrócenia. Przy czym skutek ten byłby - jak można mniemać - pozytywny, gdyż poprawiłby stan drogi i znajdującego się przy niej muru ogrodzeniowego. Jednak - jak wskazuje skarżąca - wykonanie decyzji w omawianym zakresie, a później ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji przez Sąd, mogłoby doprowadzić do powstania roszczeń cywilnoprawnych w stosunku do osób, które Gmina uważa za zobowiązane do wykonania obowiązków wskazanych w decyzji. Samo powstanie roszczeń nie jest skutkiem trudnym do odwrócenia, ale szacunkowa wartość (1 mln zł) planowanych robót budowlanych, których koszt miałaby ponieść skarżąca, stanowi zdaniem Sądu kwotę obiektywnie wysoką i poniesienie takiego wydatku przez Gminę K. może być poczytane za znaczną szkodę w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a. Ewentualne późniejsze dochodzenie zwrotu poniesionych wydatków mogłoby być długotrwałe, co przemawia za udzieleniem Gminie ochrony tymczasowej. Uwzględniając powyższe, Sąd doszedł do przekonania, że należy orzec jak w pkt I sentencji postanowienia.

Natomiast oceniając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w kontekście treści nałożonych zaskarżoną decyzją obowiązków Sąd wziął pod uwagę, że decyzji organu I instancji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. w zakresie obowiązków wyłączenia z użytkowania drogi gminnej na opisanym na wstępie odcinku oraz zabezpieczenia muru ogrodzeniowego poprzez wygrodzenie go i umieszczenie odpowiedniego ostrzeżenia. Organ powiatowy umotywował nadanie tego rygoru względami ochrony zdrowia i życia ludzkiego i koniecznością zabezpieczenia mienia.

W przekonaniu Sądu strona skarżąca formułując wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w żaden sposób nie odniosła się do tych obowiązków, a skoncentrowała się na aspekcie cywilnoprawnym i finansowym ewentualnej przebudowy nawierzchni drogi gminnej. Dlatego też należało stwierdzić, że strona skarżąca w tym zakresie nie wykazała, jakoby wykonanie ww. obowiązków niosło za sobą wysokie koszty, które można by zakwalifikować jako znaczne szkody. Nadto nie podniesiono argumentów wskazujących na nieodwracalny skutek wykonania decyzji we wskazanym zakresie.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu o części wniosku nieujętej w pkt I sentencji postanowienia orzekł jak w pkt II sentencji. Wskazać przy tym należy, że udzielenie ochrony tymczasowej na etapie postępowania sądowoadministracyjnego nie wiąże jednak Sądu co do rozstrzygnięcia dotyczącego samej skargi. Wszelkie zarzuty wobec zaskarżonej decyzji będą bowiem podlegały ocenie Sądu na etapie merytorycznego rozpoznania skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.