Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949214

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Wr 158/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. na decyzję Wojewody D. z dnia... w przedmiocie stwierdzenia niezbędności wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych postanawia oddalić wniosek uczestnika postępowania Wspólnoty Mieszkaniowej ul. O.M. T. o uzupełnienie wyroku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w zakresie zasądzenia kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd nie miał obowiązku zamieszczenia w wyroku orzeczenia o zwrocie kosztów postępowania na rzecz uczestnika postępowania (art. 157 § 1 p.p.s.a.). Jak wynika z nieznanego zawodowemu pełnomocnikowi uczestnika przepisu art. 199 p.p.s.a. "strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie". Na tle tego przepisu wytworzyła się praktyka orzecznicza niezamieszczania w wyroku tej formuły, ale również nieoddalania oczywiście bezzasadnych wniosków stron o zwrot kosztów, szczególnie w wyroku oddalającym skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.