Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682410

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
II SA/Wr 124/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. R., M. G., M. O., B. K., T. K., K. K., Z. D., G. P., K. F., Z. K. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę boksu garażu blaszanego o konstrukcji metalowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H. R., M. G., M. O., B. K., T.K., k.k., Z. D., G.P., K.F., Z.K. złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Wojewody D. z dnia (...) r. (Nr (...)) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę boksu garażu blaszanego o konstrukcji metalowej.

Zarządzeniami z dnia 20 lutego 2013 r. wezwano Z. K., Z. D., M.O., M.G., H. R., B. K., G. P., K. F. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Natomiast K. K. i T.K. wezwano do uiszczenia wpisu sądowego solidarnie w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenia doręczono H. R. i G. P. odpowiednio w dniu 7 marca 2013 r. i 8 marca 2013 r., natomiast pozostałym skarżącym w dniu 5 marca 2013 r.

W zakreślonym terminie żaden ze skarżących nie uiścił wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje Przepis z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że "Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały" (§ 1), a w dalszej swojej części wyjaśnia, że "Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania." (§ 2).

Przywołana wyżej regulacja określa wpis jako opłatę sądową, przy czym ustawodawca zastrzega poprzez treść art. 220 § 1 (zd. pierwsze), że brak opłaty pozbawia Sąd możliwości podjęcia jakiejkolwiek czynności na skutek pisma, którego ten brak dotyczy.

Zgodnie z przyjętymi standardami proceduralnymi brak opłaty sądowej w formie wpisu traktowany jest jako szczególny brak formalny skargi, którego stwierdzenie obliguje Sąd do wezwania strony skarżącej do uiszczenia wpisu w podanej kwocie, w ustawowym terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Taki bowiem skutek zaniechania w tym zakresie ustala przepis art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając zatem na uwadze fakt, iż skarżący, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiścili należnego wpisu sądowego, złożona przez nich skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono na wstępie, na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.