Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891263

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2012 r.
II SA/Wa 987/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Dąbrowska (spr.), Sędziowie WSA Anna Mierzejewska, Andrzej Kołodziej, Protokolant Referent stażysta Małgorzata Ciach, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2012 r. sprawy ze skargi M. N. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.