II SA/Wa 985/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3135009

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2019 r. II SA/Wa 985/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (spr.).

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas, Asesor Karolina Kisielewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi małoletniej N. K. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.