II SA/Wa 976/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3147074

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2021 r. II SA/Wa 976/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z (...[ stycznia 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

M. K. (zwana dalej "Skarżącą") reprezentowana przez pełnomocnika adw. P. W. wniosła pismem z 11 marca 2021 r. skargę na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z (...) lutego 2020 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z (...) stycznia 2020 r. nr (...), odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z (...) marca 2018 r. nr (...) w sprawie zwolnienia Skarżącej ze służby w Izbie Administracji Skarbowej w (...).

Pełnomocnik Skarżącej w piśmie z 11 lutego 2021 r. (data wpływu do Wydziału II - 16 lutego 2021 r.) oświadczył, że cofa skargę. W uzasadnieniu podkreślił, że Skarżąca w wyniku uwzględnienia przez Sąd skargi mogłaby być przywrócona do pracy, ale Skarżąca nie chce być przywrócona do pracy i dlatego nie widzi potrzeby popierania skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Stosownie do art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., zwana dalej: "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie zaś do art. 161 § 2 p.p.s.a. postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Pismem z 11 lutego 2021 r. pełnomocnik Skarżącej cofnął skargę, z uwagi na ww. okoliczności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi jest dopuszczalne. W sprawie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 60 p.p.s.a.

Sąd z tych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł, jak sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.