Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2908857

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 marca 2010 r.
II SA/Wa 9/09

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska -Jung po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji postanawia - podjąć zawieszone postępowanie - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.