II SA/Wa 872/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2633281

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. II SA/Wa 872/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Marcinkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 501/18 postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 501/18, Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalił skargę K. J. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Odpis worku nieprawomocnego wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 28 maja 2018 r.

W dniu 22 maja 2018 r. skarżący wniósł do Sądu skargę o wznowienie postępowania zakończonego wskazanym wyżej wyrokiem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w przypadkach przewidzianych w dziale VII tej ustawy można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.

Wyjaśnić należy, że skarga o wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, zmierzającym do uchylenia lub zmiany prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowoadministracyjne i nie stanowi alternatywy dla zwykłego środka odwoławczego służącego usunięciu istniejącej wadliwości postępowania.

Skarga o wznowienie postępowania sądowego może zostać wniesiona od prawomocnego orzeczenia, które zakończyło postępowanie w sprawie. Zaskarżone orzeczenie musi zatem odpowiadać wymogom z art. 168 § 1 p.p.s.a., w myśl którego orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Środkiem odwoławczym od wyroku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny jest skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 173 § 1 p.p.s.a.).

Wniesienie skargi o wznowienie postępowania przed uprawomocnieniem się orzeczenia stanowiącego podstawę jej wniesienia jest przedwczesne i winno skutkować jej odrzuceniem (por. postanowienie NSA z dnia 19 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 1048/11, publ. orzeczenie.nsa.gov.pl).

Odpis nieprawomocnego wyroku z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 501/18, został doręczony skarżącemu w dniu 28 maja 2018 r. Skargę o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wskazanym wyżej wyrokiem skarżący wniósł natomiast w dniu 22 maja 2018 r.

Stwierdzić zatem należy, że w dniu, w którym skarżący wniósł skargę o wznowienie postępowania, wyrok z dnia z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 501/18, był nieprawomocny. W momencie wnoszenia skargi o wznowienie postępowania nie doszło nawet jeszcze do otwarcia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od tego wyroku.

Z tych też względów skarga o wznowienie postępowania podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - na podstawie art. 280 § 1 w związku z art. 270 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.