Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1828329

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 r.
II SA/Wa 80/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Lipiński (spr.).

Sędziowie WSA: Eugeniusz Wasilewski, Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2013 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. K. w dniu 19 maja 2011 r. złożył do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku. Wydana przez organ decyzja odmowna z dnia (...) sierpnia 2011 r. oraz utrzymująca ją w mocy decyzja z dnia (...) października 2011 r. zostały uchylone prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 2591/11. W uzasadnieniu wyroku zawarto wytyczne co do dalszego postępowania administracyjnego.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia (...) października 2012 r. ponownie odmówił przyznania świadczenia, argumentując rozstrzygniecie niespełnieniem przez wnioskodawcę przesłanek wymienionych w art. 83 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). J. K. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. Organ decyzją z dnia (...) grudnia 2012 r. utrzymał w mocy swoje poprzedzające rozstrzygniecie.

Decyzja Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2012 r. stała się przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez małżonkę J. K. - K. K. W skardze podniesiono niewykonanie przez organ wytycznych zawartych w wyroku WSA z dnia 9 marca 2012 r. Wskazano także iż w dniu (...) listopada 2012 r. J. K. zmarł, co wynika z dołączonej do skargi kserokopii aktu zgonu.

W odpowiedzi na skargę Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jej oddalenie, argumentując jak w zaskarżonej decyzji oraz wskazał, iż K. K. nie ma uprawnień do dochodzenia renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku w miejsce swojego małżonka.

W piśmie procesowym K. K. wskazała, iż prawa do złożenia skargi wywodzi z ustawowej wspólności majątkowej łączącej ją z wnioskodawcą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Jak wynika z aktu zgonu wnioskodawca - J. K. zmarł po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a przed wydaniem decyzji ostatecznej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gdyby przed wydaniem tej decyzji organ wiedział o śmierci wnioskodawcy to powinien na zasadzie art. 105 § 1 i art. 29 k.p.a. umorzyć postępowanie administracyjne. Tak się jednak nie stało i decyzja z dnia (...) grudnia 2012 r. została wydana wobec osoby zmarłej, a zatem nieistniejącej w dacie wydania decyzji.

Przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) umożliwiają doręczanie decyzji dotyczącej świadczeń społecznych z pominięciem potwierdzenia jej odbioru (art. 71a tej ustawy) zatem organ nie dysponuje data odbioru decyzji i oznaczeniem osoby, która ja odebrała.

Istota niniejszej sprawy nie sprowadza się do rozstrzygnięcia legitymacji procesowej małżonki zmarłego, ale przede wszystkim do określenia czy rozstrzygniecie zapadłe w dniu (...) grudnia 2012 r. jest decyzją, w tym decyzją ostateczną w rozumieniu przepisów k.p.a. Jedynie pozytywna odpowiedź na to pytanie umożliwia rozważenie dalszych zagadnień.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie badane rozstrzygniecie nie jest w ogóle decyzją administracyjną.

Zgodnie z polskim prawem administracyjnym decyzja administracyjna jest władczym rozstrzygnięciem organu skierowanym do oznaczonego indywidualnego adresata. W niniejszej sprawie decyzja z dnia (...) grudnia 2012 r. została skierowana do osoby zmarłej, a zatem już nie istniejącej i z tej przyczyny nie mogącej być adresatem władczego rozstrzygnięcia organu (art. 29 k.p.a.). Zatem takie rozstrzygniecie nie może stanowić decyzji w rozumieniu polskiej procedury administracyjnej a także nie można skutecznie od takiego rozstrzygnięcia wnieść skargi do sądu administracyjnego. Rozstrzygnięcie obarczone taką wadą nie może także stanowić decyzji ostatecznej. Do takiego rozstrzygnięcia również nie można zastosować zasady trwałości decyzji administracyjnej, a zatem związania nią organu.

Z powyższych ustaleń wynika, iż skoro rozstrzygniecie z dnia (...) grudnia 2012 r. nie jest decyzją w rozumieniu polskiej procedury administracyjnej to skarga od takiego rozstrzygnięcia podlega odrzuceniu. Nadal w obrocie pozostaje decyzja organu z dnia (...) października 2012 r. i skutecznie złożony przez wnioskodawcę - J. K. środek odwoławczy w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z tych przyczyn na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.