Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2836426

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 września 2015 r.
II SA/Wa 799/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak, Sędziowie WSA Iwona Maciejuk (spr.), Sławomir Antoniuk, Protokolant specjalista Aleksandra Weiher, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2015 r. sprawy ze skargi B.B. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę w całości - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.