Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840383

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 listopada 2015 r.
II SA/Wa 791/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Andrzej Góraj Sędzia WSA - Maria Werpachowska (sprawozdawca) Sędzia WSA - Anna Mierzejewska Protokolant - specjalista Marek Kozłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2015 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.