Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890260

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
II SA/Wa 741/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Sędziowie WSA: Andrzej Góraj, Anna Mierzejewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia pieniężnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.