Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826745

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Wa 729/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata K. P. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi M. G. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata K. P. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Adwokat K. P. został wyznaczony w dniu 28 maja 2015 r. przez Okręgową Radę Adwokacką w W. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącej M. G. w niniejszej sprawie w postępowaniu przed sądem I instancji (k-37 akt II SO/Wa 132/15).

W dniu 2 czerwca 2015 r., z upoważnienia wyznaczonego pełnomocnika, z aktami sprawy zapoznał się aplikant radcowski. Ponadto pełnomocnik oświadczył, że spotkał się osobiście ze skarżącą w celu ustalenia, czy przed złożeniem skargi z dnia 1 kwietnia 2015 r. złożyła ona wezwanie do usunięcia naruszenia prawa o którym mowa w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Po ustaleniu tego faktu, odpowiedział na wezwanie Sądu w dniu 23 czerwca 2015 r. oraz wniósł o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu, oświadczając, że nie zostały opłacone w całości ani w części (k-15 akt sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), zwanym dalej rozporządzeniem.

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, wysokość stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w "innej sprawie", to jest takiej, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna, albo adwokat nie sporządził skargi i nie brał udziału w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego, wynosi 240 zł.

Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W niniejszej sprawie udzielona skarżącej pomoc prawna polegała na przeanalizowaniu akt sprawy, osobistym spotkaniu ze skarżącą oraz złożeniu pisma procesowego.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że należne pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 240 zł, które - stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia - powinno być podwyższone o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień wydania niniejszego postanowienia 23%.

Oznacza to, że w tym przypadku, kwota podatku wynosi 55,20 zł.

Ponadto, w niniejszej sprawie wyznaczony adwokat, stosownie do § 20 rozporządzenia, złożyła wymagane oświadczenie.

Z uwagi na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 250 § 1 cytowanej ustawy w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c, a także w myśl § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia, postanowił, jak w sentencji. Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.