Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826744

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Wa 714/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie opróżnienia i przekazania w stanie wolnym kwatery tymczasowej postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 cytowanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, wpisu sądowego w wysokości 200 zł oraz nadesłania dodatkowych odpisów skargi.

Pomimo prawidło doręczonego odpisu ww. zarządzenia w dniu 13 sierpnia 2015 r., w trybie art. 73 cytowanej ustawy (skarżąca pouczona o treści art. 70 § 1 i 2 cytowanej ustawy w sprawie II SA/Wa 653/15, k-29 i 33) i upływu wyznaczonego terminu, skarżąca nie uiściła wpisu, ani też nie nadesłała dodatkowych odpisów skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.