II SA/Wa 688/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3161148

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2021 r. II SA/Wa 688/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. decyzję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. K. (zwany dalej: "skarżący") pismem z dnia marca 2020 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 1 kwietnia 2020 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie oraz uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie z dnia 11 maja 2020 r. do podpisania skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) maja 2020 r. (vide urzędowe poświadczenie doręczenia). Natomiast wezwanie z dnia 11 maja 2020 r. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) maja 2020 r. (vide urzędowe poświadczenie doręczenia). Zrządzeniem z dnia 21 lipca 2020 r. Przewodniczący Wydziału II uchylił zarządzenie z dnia 11 maja 2020 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego z uwagi na niewłaściwie zakreślony termin na jego wykonanie. Siedmiodniowy termin do nadesłania własnoręcznie podpisanej skargi upłynął w dniu (...) czerwca 2020 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 31 sierpnia 2020 r. ponownie zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało skutecznie doręczone w dniu (...) września 2020 r.

Ponadto zarządzeniem sędziego sprawozdawcy z dnia 14 grudnia 2020 r. skarżący powtórnie został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub nadesłanie do tut. Sądu podpisanego osobiście egzemplarza, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie skarżący odebrał w dniu (...) stycznia 2021 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie podpisał skargi oraz nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", każde pismo strony powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników.

Wniesienie pisma procesowego do sądu administracyjnego, w tym skargi, za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie spełnia warunku formalnego pisma procesowego, o którym mowa w art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że takie pismo, po jego wydrukowaniu, jest dotknięte brakiem formalnym, który może być uzupełniony poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na jego wydruku.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, przez które należy rozumieć niedochowanie wymogów, jakie przepisy prawa wiążą ze skutecznym złożeniem skargi.

Skarżący nie wykonał wezwań Sądu, tj. nie nadesłał skargi podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub własnoręcznie. Z tego względu skarga jest niedopuszczalna.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.