Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072937

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 maja 2016 r.
II SA/Wa 677/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy ze skargi P. T. na decyzję Rektora Akademii (...) w W. z dnia (...) lutego I. dz. (...) w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego w formie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rozpatrywana sprawa ze skargi P. T. dotyczy decyzji Rektora Akademii (...) w W. odmawiającej przyznania stypendium doktoranckiego w formie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej jest uzależnione od uzyskania przez doktoranta bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym, tymczasem P. T. wniósł do Sądu również skargę na decyzję Rektora Akademii (...) w W. z dnia (...) grudnia 2015 r.l. dz. (...) w przedmiocie przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych III stopnia doktoranckich w zakresie przyznanej w procesie rekrutacji liczby punktów. Skarga ta została zarejestrowana pod. sygn. akt II SA/Wa 338/16.

Stwierdzić zatem należy, że rozstrzygnięcie kwestii przyjęcia skarżącego na studia doktoranckie, zwłaszcza w zakresie liczby punktów przyznanych w procesie rekrutacji, co jest głównym zarzutem skarżącego w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 338/16, ma wpływ na wynik postępowania w sprawie przyznania zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, dlatego też prawomocne rozstrzygnięcie sprawy o sygn. akt II SA/Wa 338/16 będzie miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.