Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484389

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
II SA/Wa 65/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Z.M. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z uchybieniem terminu postanawia: - zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (teks jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi Z. M. jest postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) stwierdzające wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z uchybieniem terminu.

Powyższe postanowienie zostało uchylone postanowieniem Komendanta Głównego Policji nr (...) z dnia (...) stycznia 2014 r. Na postanowienie to Z.M. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która będzie przedmiotem rozpoznania w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 263/14

Z uwagi na fakt, iż postępowanie w sprawie jest w toku, zaś jego prawomocne zakończenie będzie miało istotne znaczenie dla kontroli legalności zaskarżonego w niniejszej sprawie postanowienia Komendanta Głównego Policji, spełniona została przesłanka zawieszenia postępowania.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.