Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072934

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 maja 2016 r.
II SA/Wa 631/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "(...)" postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 marca 2016 r. A. W., reprezentowany przez adw. C. P., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "(...)".

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów wniósł o umorzenie postępowania, ewentualnie o oddalenie skargi. Organ wyjaśnił, że po wniesieniu skargi, pismem z 11 kwietnia 2016 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę.

Z uwagi na to, że ww. pismo nie było skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarządzeniem z 9 maja 2016 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do złożenia oświadczenia czy cofa skargę. Pismem z 16 maja 2016 r. pełnomocnik skarżącego poinformował Sąd o cofnięciu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi w rozpatrywanej sprawie nie zmierza do obejścia prawa, stąd można uznać, że skarżący skutecznie cofnął skargę.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.