Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856220

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2013 r.
II SA/Wa 566/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprostowania z urzędu niedokładności w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 566/13 postanawia - sprostować z urzędu niedokładność w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 566/13, w ten sposób, że w punkcie 3 sentencji wyroku, zamiast "zasądza od Prezydenta (...) W. na rzecz skarżących M. K. i W. K. kwotę 300 (trzysta) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania", wpisać "zasądza od Prezydenta (...) W. solidarnie na rzecz skarżących M. K. i W. K. kwotę 300 (trzysta) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania"

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 566/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: stwierdził nieważność zaskarżonej przez M. K. i W. K. uchwały Zarządu Dzielnicy (...) W. z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu (pkt 1 wyroku), stwierdził, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości (pkt 2 wyroku) oraz zasądził od Prezydenta (...) W. na rzecz skarżących M. K. i W. K. kwotę 300 (trzysta) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt 3 wyroku).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (§ 2 zd. 1 powołanego wyżej artykułu).

Sprostowanie orzeczenia może nastąpić z urzędu, jeżeli sąd stwierdzi występujące w nim niedokładności, a także na wniosek każdej ze stron postępowania lub jego uczestników.

Przedmiotem sprostowania może być każdy wyrok, jak również postanowienie, bez względu na ich zaskarżalność czy prawomocność, a złożenie wniosku o sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka odwoławczego.

Istotą sprostowania jest wyeliminowanie błędów, o których mowa w art. 156 § 1 p.p.s.a., a które zawiera orzeczenie - jego sentencja, czy też uzasadnienie, przy czym nie może ono prowadzić do zmiany zawartego w nim rozstrzygnięcia.

W trybie art. 156 § 1 p.p.s.a. sprostowaniu podlegają niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, przy czym wszystkie wymienione nieprawidłowości muszą być bezsporne i oczywiste. Jako niedokładności uznać można nieścisłości np. w oznaczeniu stron, dokładnym wymienieniu innych podmiotów występujących w postępowaniu, czy nieprawidłowe podanie imienia strony. Z kolei za błędy pisarskie może być uznane widoczne, niewłaściwe użycie wyrazu, czy też jego niezamierzone opuszczenie. Błędem rachunkowym będzie z kolei niewłaściwe przeprowadzenie działań arytmetycznych. Przez oczywiste omyłki należy rozumieć wszystkie inne sytuacje poza wymienionymi powyżej, które swoim charakterem są do nich zbliżone.

W związku z tym, że w rezultacie sprostowania orzeczenie otrzymuje brzmienie zgodne z wolą sądu w chwili jego wydania, postanowienie o sprostowaniu rozciąga swoje skutki od chwili wydania sprostowanego orzeczenia.

W punkcie 3 sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 566/13 wystąpiła niedokładność, albowiem w rozpoznawanej sprawie Sąd zasądził od Prezydenta (...) W. solidarnie na rzecz skarżących M. K. i W. K. kwotę 300 (trzysta) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania, a nie jak to błędnie wskazano - zasądził od Prezydenta (...) W. na rzecz skarżących M. K. i W. K. kwotę 300 (trzysta) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wobec oczywistości wskazanej wyżej niedokładności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.