Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003495

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2018 r.
II SA/Wa 533/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sędziowie WSA: Danuta Kania (spr.), Asesor Karolina Kisielewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi T. Z. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu mieszkalnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.