Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826742

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 września 2015 r.
II SA/Wa 514/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Lucyna Picho Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego S. F. o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi E. B. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia zgodny na zamianę lokalu i niezakwalifikowanie oraz nieumieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego S. F. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100), w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 września 2015., uwzględnił skargę E. B. wniesioną na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) wydaną w przedmiocie odmowy wyrażenia zgodny na zamianę lokalu i niezakwalifikowanie oraz nieumieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu.

Wskazać również należy, że w toku postępowania sądowego na skutek złożonego wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy postanowieniem z dnia 5 maja 2015 r., (k- 17) rozpoznał ów wniosek pozytywnie, a Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. wyznaczyła do reprezentowania interesów skarżącego radcę prawnego S. F. (k- 33). Na rozprawie w dniu 2 września 2015 r., pełnomocnik wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu (k- 35).

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

Rozpoznając wniosek na wstępie stwierdzić należy, iż stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.). W myśl § 14 ust. 2 pkt 1 lit. 2 powołanego rozporządzenia radca prawny otrzymuje wynagrodzenie za czynności w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji - 240 zł. W myśl zaś § 2 ust. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stosownie ponadto do § 20 rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Z akt sprawy wynika, że wyznaczony pełnomocnik reprezentował skarżącego i podejmował w jego imieniu czynności (uczestniczył w rozprawie, przeglądał akta sprawy) na etapie postępowania prowadzonego w pierwszej instancji (został ustanowiony przed wydaniem wyroku z dnia 2 września 2015 r., (k- 35)).

Mając powyższe na uwadze w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.