Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890251

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2012 r.
II SA/Wa 504/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski (spr.).

Sędziowie WSA: Stanisław Marek Pietras, Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2012 r. sprawy ze skargi T. C. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie udostępnienia dokumentów oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.